Tags

,

Det finns många och ibland mycket orealistiska förväntningar på vad en konsult/psykolog kan och har möjlighete att göra inom skolans ram. Det är inte bara andra som har dessa förvantaningar, utan även inom yrkeskåren finns de utbredda.

Om man skärskådar en lista över vad en psykologkonsult gör och vad andra förväntar av en, så märks det att många arbetsuppgifter på som rör skolan inte är psykologuppgifter, utan av adminstrativ eller organisatorisk art. En tendens när man arbetar inom skolan är att blanda ihip olika roller.

Kunsultans arbetsuppgit som psykolog i skolan är att sturkturera skolpsykologarbetet, välja arbetsätt och metoder, därefter anpassa dem till och Strategic_Initiativeutveckla dem inom skolans verksamhetsområde, för att slutligen se hur organisationen kan anpassas till behoven.

  • Arbetssätt
  • metod
  • utveckling

Skolan är ingen behandlingsinstitution, utan ett ställe där barnet skall inhämta kunskaper och färdigheter, såsom t ex att räkna, skiva och läsa, samt fostras och få utvecklas i sin egen takt.

De gamla redskap lärarna hade i sin undervisning räcker inte längre till. Trots att det står i läroplanen att man när problem uppstår alltid skall börja med att se på egna arbetssätt och arbesformer, är det inte vanligt att man gör det.

Det är viktigt att skolan är en arbetsplats med trygghet och arbetsro – en skola för alla och som är öppen för nya sätt att arbeta och förmedla kunskap så Att alla barn skall ha det så bra som möjligt i skolan. Det hjälper dock inte att slå lagara och praragrafer att bemöta situationen med.

I stället måste man tillhandahålla verktyg att bemöta situationen med. Här kan vi konsulter och psykologer göra en insats genom våra kunskaper i bland annat utvecklings- och organisationspsykologi och andra speciella kunskap att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, som får andra att hitta redskap för att själva ta itu med sådana de beöver hjälp med.

Det krävs ofta ett omfattande samarbete kring barn med behov av särskilt stöd och skolan får naturligt en central roll i denna samverkan. Strukturella, verksamhetskulturella och organisatoriska faktorer, såväl som sekretess- lagstiftningen kan försvåra samverkan. Tydlig struktur, ansvar och befogenheter samt hantering av sekretessfrågor så att barnets integritet skyddas utan att detta förhindrar effektivt samarbete, gör att elevhälsoarbetet kan ha en förebyggande funktion och minskar också risken för att enskilda barn blir utan det stöd de har rätt till.

Skolan har ansvar för skolsituationen. Men det totala ansvaret har föräldrarna.

Det är inte helt ovanligt att skolan som organisation själv skapar sina problem. Därför är dettta en mycket viktig att dra gräns för lärarna i deras arbete i skolan.

  • Konsultand-centrearad konsultation.

Med detta anses att arbetet ägnas åt att vidga lärarnas förmåga och kompetens, så att de kan hantera olika svårigheter i skolan, med elever nu och i framtiden.

Konsulten får all nödvändiga information och allt material av lärarna och bygger sitt arbete på detta. Det innebär att inte träffa elever ifråga och därför behöver inte heller föräldrarna godkänna i denna typ av konsultation-och hjälp till lärare.

Den hjälp lärarna får innebär inte att konsulten tar över ansvaret, utan tvärtom skall konsulten/psykologen försöka stärka och bygga på lärarnas egna resurser att ta itu med problemen som den aktuelle, arbetssätt eller eleven har.

Familjer/barn som behöver egen hjälp bör få det från en organisation som inte är knuten till eller behöver vara lojal med skolsystemet.

Vårt abete med lärare och skolan bygger på att identifiera, förmåga och adekvata metoder även med brgränsad information inom givna tidsramar och stärka det friska hos elever, familj och skolan som organisation utifrån frågestöllningar som ligger till grund för uppdraget, vilket ger stora möjligheter att underlätta både för eleven och för lärarna.

Advertisements