Tags

Vad menas med management-konsultföretag egentligen? Och vad gör en sådan? Om man börjar i dessa frågor, vilka kan tyckas vara ganska grundläggande och enkla att besvara, så finner man snart att det inte finns några enhetliga eller självklara svar.

Tvärtom visar det sig att vad en managementkonsult gör kan variera stort, från rådgivning åt en-skilda chefer till deltagande i stora förändrings- och implementerings-arbeten. Vidare finns det ingen enhetlig definition av vad en managementkonsult ‛är‛, gör, kan och bidrar med, trots den stora mängd studier och managementböcker som behandlar ämnet.

Det finns alltså inget entydigt sätt att definiera vad som avses med managementkonsultation – något som förstärks av att tjänsten och dess innehåll tycks vara ha en abstrakt karaktär och vara i ständig förändring. Blue IBA

Att konsulttjänsten är föränderlig och upplevs som svår att definiera förstärks ytterligare av att konsulttjänster i hög utsträckning är abstrakta och immateriella till sin karaktär, så kallade intangibles.

  • Against this is a more influential critical literature that draws attention to the discursive strategies of the consultants themselves. Exploiting the control needs of managers, consultants, it is argued, have been able to create a constant demand for their services, by repeatedly launching new management ideas or ‘fashions’.

  • others see this as part of a wider phenomenon, often labelled the ‘management fashion industry’, which also includes individual management gurus, the popular management press and the business schools.

  • The dominant image is of knowledge entrepreneurs who possess almost boundless freedom to discursively shape organisational realities, client demands and, indeed, client identity itself.

Just detta, att vara flexibel och förändra sitt arbetssätt och sina metodiker allt eftersom klienterna, marknaden och den tekniska utvecklingen förändras, har ofta beskrivits som en nyckel till framgång för konsultbolagen (se t ex Kipping, M., 2002, Oxford: Blackwell Business), inte minst som det ofta finns en förväntan hos både klienter och konsulter om att konsultbolagen bör ligga i framkant i utvecklingen av nya manage-mentidéer, modeller och metoder.

Detta innebär då bl a att det inte finns några allmänt vedertagna regler, standards eller kontrollmekanismer, och det finns heller inga riktlinjer för vilka typer av uppdrag eller arbets-områden som lämpar sig särskilt väl för managementkonsulter. Istället ligger det på de enskilda företagen att själva införa regler, rutiner och policys för hur konsulter bör användas – något som inte alltid görs (se t ex Alexius, S 2007, Stockholm School of Economics).

Variationen och avsaknaden av regler till trots går det ändå att vaska fram ett antal drag som är kännetecknande för konsult, handledning och konsultprojekt.

Definition: av en managementkonsult respektive management-konsultföretag är en konsult eller ett konsultföretag som själv-ständigt tillhandahåller råd eller hjälp i ledningsfrågor.

Detta inbegriper identifiering och undersökning av problem och/eller möjligheter, rekommendation av lämpliga åtgärder samt hjälp vid genomförandet av dessa rekommendationer. Subkategorier inom managementkonsultation är exempelvis strategi, affärs- och organisationsutveckling samt ekonomistyrning.

IT-konsulttjänster kan rymmas inom managementområdet om det handlar om IT-strategi i ledningsavseende, däremot inte om det är den rent tekniska aspekten som är i fokus

Mycket av det som i angosachsisk litteratur kallas för consultation, kallas I Sverige för handledning. Supervision har, åtminstone i USA ofta en connotation av arbetsledande handledning, vilket innebär att man snarare använder termen consultation, när någon kommer utifrån till en organisation för att stödja en arbetsprocess.

Detta gör att sammanblandning mellan supervision och consultation inte avspeglar sig som något problem i den anglosachsiska litteraturen på samma sätt som i Sverige. Det gör däremot sammanblandningen mellan counseling, rådgivning och consultation. En distinktion som lättare görs, där det finns en större överensstämmelse i att konsultation är en process mellan två professionella, medan rådgivning riktas till en lekman.

Consultation

A process of interactionbetween two professional persons- the consultatnt, who is a specialist, and the consultee, who inworkes the consultants help in regard to a current workproblem, with which he is having some difficulty, and which he och she has decided is within the other¨s area of specialized competence.

Supervisor

Supervisor is usually a senior member of the same professional speciality as the supervisee, whereas a consultant is usually of a defferent specialty from the consultee.

Möjligheten att skilja handledning och konsultation i praktiken är beroende av den grundläggande relationen mellan personal och klient. Innan den yrkesrelationen är definierad kan inte heller de indirekta hjälpprocesserna definieras.

Konsultanden konsulterar konsulten, medan handledaren handleder eller rådgör den handledda. Detta är en lek med ord, men säger ändå något om ursprunget till de olika definitiv skillnad. Hanledare och rådgivare har ett ansvar för hur den handleddes profession eller det som handledas utvecklas. Medan en konsultand kan aldrig skylla på konsulten, det är alltid konsultanden som tar ansvar för genomförada förslag. Vilket klart måste framgå i kontraktet i början av en konsultation. I handledningslitteratur tycks detta perspektiv nu botonas alltmer.

Organisationskonsultation

Inom denna typ av konsultation finns ett stort antal modeller och ansatser. Här finns inte ett direkt förhållande konsult-konsultand-klient, utan konsultanden som oftast kallas klient kommer till konsulten med ett mer allmänt arbetsproblem som rör en organisatorisk fråga.

Dessa modeller kan beskrivas på ett kontinum där ena ändan ugörs av en teknisk eller en expertinriktining. Detta är den ursprungliga konsultmodellen inom organisationer. Den andra ändan av detta kontinum är Process eller utvecklings inrikting. Här finns ett stort antal modeller utifrån olika teoretiska referensramar. Många av dessa har mer att säga om organisation och organisationsutveckling än konsultandinriktade eller konsultation. När det gäller konsultation har många endast en teori om klientens förhållande till konsultanden eller om konsultandens förhållande till organisationen.

Mycket av det som är skrivet om konsultation utgår från och uppehåller sig vid de åtgärder som konsultanden vidtar, eller från en rent systemteoretisk syn, där andra relationer i systemet beskrivs mer ingående, än de dynamiska aspekterna i relationen mellan konsult och konsultand, och konsultand och klient. Här hänförs ”klient”till den individ, grupp eller organisation som konsultanden arbetar med, och har problem i förhållande till.

För att lyckas med konsultation (Professional consultation) bör det finnas ett övergripande teoretiskt sätt att se på såväl konsultationsinnehåll och, konsultationsmetodik som det system där konsulationen äger rum (psykologiska rum). För en psykolog, innebär det tex mellanmänskliga relationer, förhållning, metoder och teori. Det innebär också en medvetenhet om vilka förklaringsmodeller, vilka praktiska teorier som konsulten använder sig av för att förstå det som händer mellan konsultand och ”klient”.

Professional consultation.

The American Psychological Association defines the fields as:

“Consulting psychology shall be defined as the function of applying and extending the specialized knowledge of a psychologist through the process of consultation to problems involving human behavior in various areas.

A consulting psychologist shall be defined as a psychologist who provides specialized technical assistance to individuals or organizations in regard to the psychological aspects of their work. Such assistance is advisory in nature and the consultant has no direct responsibility for its acceptance”.

There is finally profession-wide clarity as to what it means to engage in professional counseling. This article describes the development and discusses the implications of the definition:“Counseling is a professional relationship that empowers diverse individuals, families, and groups to accomplish mental health, wellness, education, and career goals.” Professional counseling is a process that advocates for and empowers others to deal successfully with life’s decisions in a society that fosters human dignity and wellness for all. This consensus definition has been endorsed by 29 major counseling organizations.

Konsultation är vanligtvis endast en av specialistens funktioner när det gäller att skilja konsultationsprocessen från andra process. Därmed blir konsultation en Kunskaps-kommunikationsmetod, inte ett nytt yrke. Social medier skapar idag möjligheter till direkt abstrakt kommunikation. Nästan 90 procent av FN:s 193 medlemsländers regeringar är i dag representerade på Twitter. Hälften av kontona tillhör stats- och regeringschefer eller utrikesministar. Det möjliggör dem att enkelt kommunicera med varandra och med världen direkt. Ett komplement till de klassiska medel som redan står till förfogande, som har lett till allmän demokratisering i många delar av världen, även av diplomatin.

Advertisements